Rimski logor Diana

 

Datum nastanka Vek Lokacija
101. godina II Kladovo, Karataš

 

Klasifikacija/kategorija
Arheološko nalazište Materijalno kulturno dobro  Kulturno dobro od izuzetnog značaja

 

 

Rimski kastrum (logor) Diana podignut na visokoj steni iznad Dunava, Karatašu, kod sela Sipa u blizini Kladova. Izgradnja najranijeg zemljano-drvenog utvrđenja vezana je za dolazak prvih vojnih formacija na Dunav, početkom I veka. Kameno utvrđenje većih dimenzija (140×136 m) vezuje se za građevinske aktivnosti cara Trajana i završeno je kada i prokopavanje Sipskog kanala (101. godine), kojim je otklonjena najveća prepreka za plovidbu Dunavom.

Konačan izgled dobija krajem III i početkom IV Veka dodavanjem bedema koji od uglova polaze prema Dunavu, zatvarajući i štiteći deo obale. Sredinom V veka razaraju ga Huni, a oko 530. obnavlja ga car Justinijan. Utvrđenje je razoreno i u vreme avaro-slovenskih upada krajem VI i početkom VII veka. Izuzetan arheološki materijal (raznovrsni predmeti iz tadašnjeg svakodnevnog života, skulpture od mermera i bronze), ukazuju da je pored uloge vezane za zaštitu i odbranu kanala, tokom šest vekova, na Dijani postojao i značajan ekonomski centar sa lukom i pristaništem.

Pored ostataka bedema sa kapijama i kulama, u unutrašnjosti utvrđenja otkriveni su građevina sa apsidom, vojne barake, latrina i drugi objekti a u centralnom delu ostaci principijuma sa portikom. Izvan bedema utvrđeno je postojanje svetilišta, istraženi su ostaci martirijuma i dela nekropole kao i dela naselja koje se prostiralo zapadno od vojnog logora. Prva sondažna iskopavanja započela su 1964. godine i sa prekidima traju do danas. Istraženi objekti su konzervirani.

Arheološki Muzej Đerdap/Nаrоdni muzеј u Bеоgrаdu
Trg Rеpublikе 1а
11000 Bеоgrаd

+381 (0)11 33 06 000
www.narodnimuzej.rs